• Agenda Algemene Ledenvergadering 9 oktober 2019

  17 sep 2019
 • De Algemene Ledenvergadering gehouden op woensdag 9 oktober a.s.


  De agenda luidt:

  1. Opening

  2. Ingekomen stukken en mededelingen

  3. Vaststellen agenda

  4. Verslag van de Algemene Ledenvergadering d.d. 8 oktober 2018

  5. Secretarieel verslag van de vereniging en van commissies

  6. Financiën 2018-2019

  De financiële stukken liggen voor alle leden ter inzage in de
  bestuurskamer op woensdag 2 oktober a.s. van 20:00 – 21:00 uur.

  7. Verslag van de kascommissie

  8. Verkiezing kascommissie

  9. Bestuursverkiezing

  10. Discussie-onderwerp:
  Hoe krijgen we meer vrijwilligers en kaderpersoneel

  11. Rondvraag

  12. Sluiting

  De vergaderstukken worden per e-mail aan de leden gestuurd,met uitzondering van de financiële gegevens, die liggen ter inzage en zijn tijdens de vergadering beschikbaar.


  Het bestuur